• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 10 december • Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, vrijwilligers en overige belangstellenden.

  Wij willen u van harte uitnodigen voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering,

  Datum: vrijdag 10 december 2021

  Tijdstip: 20.00 uur

  In verband met de geldende maatregelen rondom het corona-virus, vindt de algemene ledenvergadering niet in de voetbalkantine maar online plaats.

  U kunt zich vooraf aanmelden door een mail te sturen naar info@vvopperdoes.nl Vervolgens ontvangt u voorafgaand aan de vergadering per mail een link om aan de vergadering te kunnen deelnemen.

  Wij verzoeken u om eventuele vragen voor de rondvraag in deze mail te zetten en ontvangen uw aanmelding graag vóór 8 december a.s.

  De afgelopen jaren was er een mooie opkomst van betrokken personen, dit waren vooral trainers, coaches en bestuursleden.

  De algemene ledenvergadering is er juist ook voor onze leden, daarom een extra oproep aan alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden om de vergadering bij te wonen.

  Wij willen u graag online informeren over de huidige stand van zaken binnen onze vereniging, en waarderen uw mening.

  U bent van harte welkom!

  Namens het bestuur van V.V. Opperdoes,

  Gideon Smit
  Penningmeester a.i.


  Voorlopige agenda
  Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Opperdoes
  d.d. vrijdag 10 december, aanvang 20.00 – Online.
  Aanmelden via info@vvopperdoes.nl

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen algemene ledenvergadering 16 april 2021
  4. Jaarverslag 20/21 secretaris
  5. Jaarverslag 20/21 wedstrijdsecretaris
  6. Jaarverslag 20/21 jeugdcommissie
  7. Jaarverslag 20/21 penningmeester 
   (wordt op de vergadering gepresenteerd).
  8. Kascommissie
   a) verslag kascommissie
   b) verkiezing kascommissie
   Aftredend en niet herkiesbaar: Wim Zwaan
  9. Jaarverslag 20/21 algemene zaken
  10. Bestuursverkiezing
   a) aftredend en niet herkiesbaar: John van Dijk
   b) aftredend en niet herkiesbaar: Linda Wilms
   c) aftredend en herkiesbaar: Gideon Smit
  11. Rondvraag
  12. Sluiting

  De verslagen zullen voor aanvang van de vergadering op onze website www.vvopperdoes.nl te vinden zijn, met uitzondering van het jaarverslag van de penningmeester. Deze zal op de vergadering zelf gepresenteerd worden.