• Uitnodiging Algemene ledenvergadering vrijdag 16 april

 • Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, vrijwilligers en overige belangstellenden.

  Wij willen u van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering,

   

  Datum: vrijdag 16 April 2021

  Tijdstip: 19.30 uur

   

  We hebben als bestuur lang hoop gehouden om de vergadering fysiek te kunnen houden, dit blijkt echter vanwege de huidige Covid-19 maatregelen nog niet mogelijk.

  De algemene ledenvergadering zal dit jaar dus niet in de voetbalkantine maar online plaats vinden. 

  U kunt zich vooraf aanmelden door een mail te sturen naar secretaris@vvopperdoes.nl

  Vervolgens ontvangt u per mail een link om aan de vergadering te kunnen deelnemen.

  Wij verzoeken u om eventuele vragen voor de rondvraag in deze mail te zetten en ontvangen uw aanmelding graag vóór 14 April a.s.

  De afgelopen jaren was er een mooie opkomst van betrokken personen, dit waren vooral trainers, coaches en bestuursleden.

  De algemene ledenvergadering is er juist ook voor onze leden, daarom een extra oproep aan alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden om de vergadering bij te wonen.

  Wij willen u graag online informeren over de huidige stand van zaken binnen onze vereniging, en waarderen uw mening.

  U bent van harte welkom!

   

  Namens het bestuur van V.V. Opperdoes,

  Linda Wilms-Nijholt
  Secretaris

 • Agenda algemene ledenvergadering

                                                                                                                                             

  1 )         Opening en mededelingen

  2 )         Notulen ALV 2018-2019

  3 )         Ingekomen stukken

  4 )         Jaarverslag secretaris

  5 )         Jaarverslag wedstrijdsecretaris

  6 )         Jaarverslag jeugdcommissie

  7 )         Financieel jaarverslag penningmeester

  8 )         Kascommissie

  8 a)       Verslag kascommissie

  8  b)      Verkiezing kascommissie
               Aftredend en niet-herkiesbaar: Mark Gutter

  9 )         Bestuursverkiezing

  9 a)       Aftreden en niet-herkiesbaar: Kees Zwaan

  9 b)       Aftredend en niet-herkiesbaar: Jacco Wilms

  9 c)       Aftredend en herkiesbaar; Peter Gutter

  9 d)       Aftredend en herkiesbaar; Sebastiaan Meurs

  9 e)       Verkiezing nieuw bestuurslid; Linda Wilms-Nijholt

  10 )       Jaarverslag algemene zaken

  11 )       Rondvraag

  12 )       Sluiting.