• Uitnodiging jaarvergadering 15 december

 • Voetbalvereniging Opperdoes nodigt u van harte uit voor onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) op 15 december 2023.

  Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af voor het seizoen 2022/2023. 

  Hoewel het bestuur altijd openstaat voor vragen en opmerkingen van haar leden, is een ALV het moment van het jaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de koers van de vereniging. 

   

  Voorlopige agenda
  Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Opperdoes
  d.d. vrijdag 15 december, aanvang 20.00.
  Locatie: kantine v.v. Opperdoes, Sportlaan 2, Opperdoes.

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen ALV seizoen 2021-2022
  3. Ingekomen stukken
  4. Jaarverslag 22/23 secretaris
  5. Jaarverslag 22/23 wedstrijdsecretaris
  6. Jaarverslag 22/23 jeugdcommissie
  7. Jaarverslag 22/23 penningmeester
  8. Kascommissie
   a) verslag kascommissie (Mark Gutter, Kees Zwaan, Gerard Wouda)
   b) verkiezing kascommissie
   Aftredend en niet herkiesbaar: Gerard Wouda
  9. Jaarverslag 22/23 algemene zaken
  10. Bestuursverkiezing
   a) aftredend en herkiesbaar: Sebastiaan Meurs
   b) aftredend en herkiesbaar: Peter Gutter
   c) verkiesbaar, voordracht vanuit het bestuur: Dirk Zwaan
   d) verkiesbaar, voordracht vanuit het bestuur: Piet Kok
   e) verkiesbaar, voordracht vanuit het bestuur: Dirk-Jan Klopper

  Overige kandidaten dienen hun kandidatuur aan het bestuur kenbaar te maken, gesteund door tenminste drie leden van de vereniging.

        11. Rondvraag

  1. Sluiting

  De verslagen zullen voor aanvang van de vergadering op onze website www.vvopperdoes.nl